Algemene Voorwaarden Lesstress

Voor het leveren van diensten: trainingen, workshops, coaching en webinars

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Opdrachtnemer: Lesstress B.V., gevestigd te Heemstede en geregistreerd in de Kamer van Koophandel onder nummer 71647899, die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten;

1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt;

1.3 Diensten: alle door Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever geleverde producten en diensten waaronder coaching en andere vormen van begeleiding, dan wel advisering, alles in de ruimste zin des woord, alsmede alle andere ten behoeve van de Opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever zijn verricht;

1.4 Deelnemer: de natuurlijk persoon (cliënt) die door de Opdrachtgever is aangemeld of die zich heeft aangemeld voor een activiteit die voortvloeit uit een (overeenkomst van) opdracht.


Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Opdrachtnemer Diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen;

2.2 Niet alleen Opdrachtnemer maar ook alle natuurlijke personen of rechtspersonen die door Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Diensten aan de Opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op deze Algemene Voorwaarden een beroep doen;

2.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de Opdrachtgever;

2.4 Eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing op de aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht, tenzij deze door Opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.


Artikel 3. Offertes

3.1 De door Opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd;

3.2 De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven;

3.3 Offertes zijn gebaseerd op de bij Opdrachtnemer beschikbare informatie.


Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

4.1 Met de Opdrachtnemer gesloten overeenkomsten leiden voor Opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij Opdrachtnemer gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van Opdrachtnemer verlangd kan worden.

4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de Opdrachtgever geschieden;

4.3 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen;

4.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Opdrachtnemer in de uitvoering van haar Diensten heeft gehandeld met gebruikmaking van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.


Artikel 5. Contractduur en opzegging

5.1 Als de tussen partijen gesloten overeenkomst betrekking heeft op het meer dan eenmaal en/of langdurig leveren van dezelfde Diensten, wordt deze geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

5.2 Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Indien de duur van de opdracht een jaar of langer is, dienen partijen een opzegtermijn van tenminste 3 maanden in acht te nemen.


Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

6.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen;

6.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de Dienst daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever in dat geval zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen;

6.3 Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever hier vooraf over inlichten;

6.4 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.


Artikel 7. Geheimhouding

7.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Informatie geldt niet als vertrouwelijk als het algemeen openbaar bekende informatie betreft.

7.2 Opdrachtnemer zal niet extern refereren aan de opdracht zonder voorafgaande toestemming van de Opdrachtgever.


Artikel 8. Intellectuele eigendom

8.1 Voor zover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam-, of andere rechten van intellectuele eigendom  toebehoren of ontstaan op de door Opdrachtnemer ter uitvoering van de overeenkomst geleverde Diensten, is en blijft het eigendom bij Opdrachtnemer. De Opdrachtgever mag het materiaal waarop deze rechten rusten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de Opdrachtgever zijn verstrekt. Opdrachtgever mag het materiaal niet vermenigvuldigen en zal geen wijzigingen aanbrengen in enige auteurs-, merk-, model-, handelsnaam-, en andere aanduidingen;

8.2 Opdrachtnemer behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.


Artikel 9. Betaling

9.1 Betaling dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook;

9.2 Indien de Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling is vereist. In geval van betalingsverzuim door de Opdrachtgever is Opdrachtnemer gerechtigd alle ten behoeve van de Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de Opdrachtgever schadeplichtig kan worden.

9.3 Ingeval van betalingsverzuim is de Opdrachtgever voorts een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente;

9.4 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever zullen de vorderingen van Opdrachtnemer en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn;

9.5 Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur;

9.6 Als van Opdrachtnemer meer dan de gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst, kan Opdrachtnemer voor aanvang van haar werkzaamheden betaling (of daarmee gelijk te stellen zekerheid) eisen.


Artikel 10. Incassokosten

10.1 In geval Opdrachtgever in verzuim is ten aanzien van de (volledige) betaling van de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen dan is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer buitengerechtelijke kosten verschuldigd, waarbij het navolgende geldt:

a. Voor zover Opdrachtgever een Deelnemer is en niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt Opdrachtnemer aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijk incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke Incassokosten. De incassokosten komen te vervallen indien het openstaande bedrag binnen 14 dagen na de aanmaning  alsnog door Opdrachtnemer wordt voldaan.

b. Voor zover Opdrachtgever als natuurlijk persoon (zzp) of rechtspersoon handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt Opdrachtnemer aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke kosten in dat geval, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, reeds nu voor alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van EUR 75,00 voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur.


Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1 Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.

11.2 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

11.3 In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag,

11.4 Indien door of in verband met het verrichten van diensten door Opdrachtnemer of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Opdrachtnemer aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door Opdrachtnemer afgesloten aansprakelijkheidsverzekering.

11.5 Elke aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

11.6 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het vergoeden van schade en/of kosten van Opdrachtgever of Deelnemer, van welke aard dan ook, die het gevolg zijn van onjuiste of onvolledige informatieverstrekking door Opdrachtgever, en/of Deelnemer.

11.7 Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting onder de overeenkomst in geval van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer – maar niet uitsluitend – verstaan:

(a) overmacht van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden; (b) overheidsmaatregelen; (c) elektriciteitsstoring; (d) storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten; (e) staking; (f) algemene vervoersproblemen; (g) niet beschikbaarheid van een of meer personeelsleden; (h) brand; (i) ontploffing; (j) waterschade.

11.8 Indien een overmachtssituatie naar het oordeel van Opdrachtnemer van tijdelijke aard is, heeft zij het recht de overeenkomst alsnog na te komen na het eindigen van de overmachtssituatie. Indien een overmachtssituatie naar het oordeel van Opdrachtnemer van blijvende aard is, treden partijen in overleg over een beëindiging van de overeenkomst. Opdrachtnemer is in geval van overmacht niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die als gevolg hiervan is geleden door Opdrachtgever.


Artikel 12. Leveringsvoorwaarden / annulering / beëindiging van de overeenkomst

12.1 Opdrachtgever ontvangt van Opdrachtnemer een offerte en/of factuur met daarin vermeld de voorgestelde en/of overeengekomen dienst(en). Door het accepteren van de offerte verklaart Opdrachtgever akkoord te zijn met de levering door Opdrachtnemer van de voorgestelde en/of overeengekomen dienst(en).

12.2 Opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van reden een cursus, training, begeleidings-of coachtraject te annuleren of deelname van een Opdrachtgever te weigeren dan wel de door de Opdrachtgever aangewezen Deelnemer te weigeren, in welke gevallen de Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het voor deze Dienst aan Opdrachtnemer betaalde bedrag;

12.3 De Opdrachtgever heeft het recht deelname aan of de opdracht voor een cursus, training, begeleidings- of coachingstraject te annuleren per aangetekend verzonden brief;

12.4 Annulering door de Opdrachtgever van de opdracht kan tot 6 weken voor aanvang van de cursus, training, begeleidings- of coachingstraject kosteloos geschieden.

12.5 Bij annulering door Opdrachtgever binnen 6 weken tot en met 1 week voor aanvang van de cursus, training, begeleidings- of coaching traject is Opdrachtnemer gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen 1 week het volledige bedrag.

12.6 Ingeval de Opdrachtgever dan wel de door de Opdrachtgever aangewezen Deelnemer na aanvang van de cursus, training, begeleidings- of coachingstraject de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de Opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van Opdrachtnemer, anders rechtvaardigen.

12.7 Een individueel begeleidings- of coachingsgesprek kan tot 48 uur vóór aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 48 uur is Opdrachtnemer gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen met een minimum van 145 euro. Indien de Opdrachtgever dan wel de aangewezen Deelnemer niet op het geplande gesprek verschijnt, worden dezelfde tarieven gehanteerd.

12.8 Indien Deelnemer zonder bericht niet komt opdagen en niet reageert op pogingen van Opdrachtnemer tot contactlegging, dan zal Opdrachtnemer Opdrachtgever hiervan in kennis stellen. Mocht Deelnemer, na dit bericht van Opdrachtnemer aan Opdrachtgever, wederom niet komen opdagen en geen contact opnemen, dan wordt de dienst geacht te zijn beëindigd en is Opdrachtgever het volledige geoffreerde bedrag verschuldigd.

12.9 Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort schietende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.


Artikel 13. Persoonsgegevens

13.1 Opdrachtgever is ermee bekend dat het voor Opdrachtnemer noodzakelijk is, voor het uitvoeren van de overeenkomst, om persoonsgegevens te verwerken. Opdrachtnemer zal ten aanzien van die verwerking worden aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Opdrachtnemer verwerkt de persoonsgegevens van Opdrachtnemer en Deelnemers conform haar privacyverklaring, waarvan de meest actuele versie te vinden is via www.lesstress.biz.

13.2 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Deelnemers zijn geïnformeerd over het bepaalde in dit artikel en dat zij, indien nodig, uitdrukkelijk toestemming geven voor de verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens, zoals bedoeld in artikel 9 AVG.

13,3 Opdrachtnemer zal aan de wettelijke beveiligingsstandaarden voldoen en de verkregen persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor haar dienstverlening en nooit gebruiken voor andere doeleinden, tenzij Opdrachtgever of Deelnemer hier vooraf toestemming voor geven.


Artikel 14. Geschillenbeslechting

14.1 Op iedere overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

14.2 Bij geschillen zullen partijen trachten het geschil met behulp van een mediator op te lossen. Indien één van de partijen desondanks niet bereid is een mediator in te schakelen of mediation heeft niet tot een oplossing van het geschil geleid, wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.


Artikel 15. Slotbepalingen

15.1 Op de verhouding tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn geen andere bepalingen, voorwaarden of afspraken van toepassing, dan in de Overeenkomst van Opdracht en deze Algemene Voorwaarden opgenomen.

15.2 Indien enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig of anderszins niet afdwingbaar is, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

15.3 Opdrachtnemer behoudt zich het recht om deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen, mits opdrachtgevers van lopende opdrachten daarvan op de hoogte worden gesteld.Versie: juni 2024