Privacyverklaring Lesstress

Lesstress neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in deze Privacyverklaring lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan deze verklaring aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen via info@lesstress.biz.

Wie is Lesstress?

Lesstress is de besloten vennootschap Lesstress B.V., kantoorhoudende te Heemstede (2101 KD) aan de Heemsteedse Dreef 163 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 71647899. Lesstress is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens de zogenoemde verwerkingsverantwoordelijke.


Hoe gebruikt Lesstress jouw gegevens?

Lesstress verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van onze dienstverlening, om de website te beheren en om aan onze verplichtingen te doen, zoals voor de financiële administratie.

Wij kunnen jouw naam, adres, contact- en demografische gegevens maar ook gezondheidsgegevens verwerken ten behoeve van onze dienstverlening. Wij verwerken deze voor verschillende doeleinden, denk aan het beheer van onze website, het voeren van (e-mail) contact, het gebruik van een account en het uitvoeren van een vitaliteitsscan en/of coachingstraject. Ook kunnen wij over de voortgang van een traject terugkoppeling geven aan jouw werkgever, wanneer van toepassing. Wij verwerken deze gegevens alleen na toestemming van de betrokkene, of in de uitvoering van een overeenkomst tot opdracht.

Wij bewaren gegevens nooit langer dan noodzakelijk. Wanneer een coachingstraject wordt aangegaan bewaren we de gegevens maximaal 2jaar na afronding van het traject, tenzij het traject wordt verlengd.

Onze financiële administratie bewaren we conform de wettelijke vereisten gedurende 7 jaar.  


Wat zijn jouw rechten? 

Volgens de privacywet (Algemene Verordening Gegevensbescherming) beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

  • inzage te vragen in jouw persoonsgegevens
  • jouw gegevens te laten wijzigen
  • jouw gegevens te laten verwijderen
  • jouw gegevens over te laten dragen aan een andere partij
  • het verwerken van jouw persoonsgegevens te beperken of te pauzeren
  • bezwaar te maken tegen een verwerking die onder het ‘gerechtvaardigd belang’ van Lesstress of een derde plaatsvindt
  • de door jou gegeven toestemming voor een verwerking in te trekken


Als je over een Lesstress account beschikt kun je de daarin opgenomen persoonsgegevens altijd zelf bekijken en zo nodig wijzigen. Mocht je aanvullend een van bovenstaande verzoeken willen indienen, dan kun je deze sturen naar info@lesstress.biz. Wij kunnen ter verificatie, om jouw identiteit vast te stellen, een controlevraag per e-mail stellen of andere verificatiemethode gebruiken. Dit ter bescherming van je privacy.

De uitvoering van jouw verzoek vindt in elk geval plaats binnen één (1) maand nadat wij deze hebben ontvangen. Indien Lesstress je verzoek afwijst, zullen wij gemotiveerd aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.


Ontvangers van de persoonsgegevens

Wij gebruiken verwerkers in de uitvoering van onze dienstverlening, denk aan IT- en clouddiensten, maar ook tools die gebruikt worden om jouw vitaliteit te meten. Wij zetten ons daarbij in om zoveel mogelijk te werken met partijen die gevestigd zijn in de EU en zullen een verwerkersovereenkomst sluiten om de veilige omgang met jouw gegevens te borgen.

Daarnaast kan het zijn dat Lesstress verplicht is jouw gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.


Beveiliging van jouw gegevens

Wij nemen zowel technische als organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens die wij verwerken te beveiligen.

Zo verloopt vertrouwelijk contact met jou, zoals over een coachingstraject, nooit via e-mail, maar via een beveiligde Cloud omgeving, waarvoor multi-factor authenticatie is ingesteld. Ook worden jouw gegevens versleuteld. Dit betekent dat jouw gegevens onleesbaar zijn, mochten ze in verkeerde handen terechtkomen.

Daarnaast hebben alleen daartoe bevoegde medewerkers toegang tot jouw gegevens.


Klachten

Wij willen je er tot slot op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.



Laatste update: juni 2024